fbpx
}

09:00 - 17:00 h

Godziny otwarcia
Prawo budowlane

Zmiany w procesie budowlanym po dniu 19 września 2020 r. – cz. 1

Dnia 19 września 2020 r. weszła w życie nowelizacja Prawa budowlanego. Zamysłem obszernych zmian z tego zakresu było przede wszystkim uproszczenie istniejących procedur, m.in. poprzez zmianę zasad sporządzania projektu budowlanego i wprowadzenie kilku rozwiązań ułatwiających przeprowadzenie procesu budowlanego.

Nowy kształt projektu budowlanego

 

Zgodnie z nowelizacją, projekt budowlany, od dnia 19 września 2020 r., składać się będzie z trzech części – projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego. Ten ostatni składany będzie dopiero na etapie zakończenia robót lub uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie i powinien być zgodny z dwoma pierwszymi częściami, przygotowywanymi wcześniej, jeszcze na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę.

 

Takie rozwiązanie ma m.in. pozwolić na wdrażanie przez projektanta drobnych zmian rozwiązań technicznych, bez konieczności ich zgłaszania właściwym organom – tak długo, jak długo nie naruszą one postanowień projektu zagospodarowania działki lub terenu i projektu architektoniczno-budowlanego. Podkreślenia wymaga, że projekt sporządzony przed wejściem w życie zmian, nadal będzie mógł być wykorzystany do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę w poprzednim kształcie, aż do dnia 19 września 2021 r.

 

Ułatwienia dla inwestorów, utrudnienia dla sąsiadów

 

Nowelizacja wprowadziła także istotne zmiany upraszczające procesy budowlane z punktu widzenia inwestora. Za najważniejszą z nich należy uznać zmianę definicji „obszaru oddziaływania obiektu”, która, choć z pozoru niewielka, w istotny sposób zawęża krąg podmiotów mogących uczestniczyć w postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia na budowę. Obecna definicja określa „obszar oddziaływania obiektu” jako „teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu”. Dotychczasowa definicja dotyczyła całego zagospodarowania terenu, nie tylko jego zabudowy – zmiana ta uniemożliwi udział w postępowaniu podmiotom, na których nieruchomości nowa inwestycja mogłaby mieć pośredni wpływ m.in. poprzez immisje. Pojawił się także termin stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę lub użytkowanie, który wyniesie 5 lat, przyczyniając się do pewności prawa w tym zakresie.

 

Uproszczenie procedur – przykładowe zmiany

 

Od dnia 19 września 2020 r. weszły też w życie zmiany, które nieco zmodyfikują dotychczas znane procesy – łatwiej będzie na przykład zalegalizować samowolę budowlaną, jeśli od zakończenia budowy upłynęło 20 lat. Z nowych zasad skorzystają jednak tylko te budynki, co do których nie wydano jeszcze nakazu rozbiórki i nie wstrzymano wykonania prac przed wejściem w życie nowelizacji. Zmiany dotknęły także kwestii wyrażania zgody na odstępstwa od norm budowlanych – dotychczas taka zgoda mogła zostać udzielona jedynie przed wydaniem pozwolenia na budowę, obecnie właściwy organ może ją wydać także w trakcie procedowania takiego pozwolenia. Co ważne – nie będzie możliwa do zastosowania w toku postępowań legalizacyjnych.