fbpx
}

09:00 - 17:00 h

Godziny otwarcia

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ INFORMACJA O WYKORZYSTYWANIU PLIKÓW COOKIES

WWW.USLUGIPRAWNE.WROCLAW.PL

I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administrator
 2. Dane kontaktowe w przypadku chęci uzyskania informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych 
 3. Możliwość wykorzystania Twoich danych w innym celu
 4. Dobrowolność podania Twoich danych osobowych
 5. Uprawnienia wobec Marty Jas-Baran Kancelaria Radcy Prawnego w zakresie przetwarzanych danych
 6. Cofnięcie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
 7. Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych
 8. Udostępnienie Twoich danych innym podmiotom
 9. Okres przechowywania Twoich danych
 10. Zastosowane zabezpieczenia

II WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

 1. Czym jest plik cookie
 2. Sposób wykorzystania plików cookies
 3. Samodzielna kontrola nad plikami cookies
 4. Sposób usunięcia plików cookies

III WYKORZYSTYWANIE SOCIAL PLUGINÓW ORAZ LOGÓW

IV PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Określenie podstawowych założeń.

Poniżej przedstawiamy sposoby i okoliczności otrzymywania przez nas informacji o Tobie. Opisujemy też, w jaki sposób wykorzystujemy te dane. Pamiętaj, że są to wyłącznie informacje o możliwych sposobach wykorzystania Twoich danych osobowych, z którymi możesz się spotkać odwiedzając www.uslugiprawne.wroclaw.pl. W każdym z przypadków, otrzymasz dodatkowo jasną informację dotyczącą celu przetwarzania Twoich danych a w niektórych przypadkach, będziemy dodatkowo potrzebowali Twojej wyraźnej zgody. Poprosimy Cię wtedy o wyrażenie takiej zgody, informując czego ona dotyczy oraz o Twoich prawach. Przetwarzanie Twoich danych odbywa się zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dotyczy to zarówno krajowych przepisów, jak i tych obowiązujących w ramach Unii Europejskiej.

Przede wszystkim jednak:

 • Kontaktując się z nami telefonicznie lub za pomocą korespondencji e-mail pod numerami telefonów lub adresami e-mail wskazanymi na www.uslugiprawne.wroclaw.pl – wyrażasz zgodę także na przetwarzanie Twoich danych np. w celu ułatwienia nam bezpośredniego kontaktu z Tobą w razie zaistnienia takiej konieczności.
 • Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w Twoim CV bo jest to niezbędne dla procesu rekrutacji.

I. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administrator

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest radca prawny Marta Jas-Baran, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Marta Jas-Baran Kancelaria Radcy Prawnego, NIP: 8951441191, REGON: 021419381.

2. Dane kontaktowe w przypadku chęci uzyskania informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

 • Adres e-mail: m.jas@mjbkancelaria.pl
 • telefon: +48 690 66 43 43
 • adres pocztowy: Marta Jas-Baran Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Ostrowskiego 30, lok. 246-247, 53-238 Wrocław.

3. Możliwość wykorzystania Twoich danych w innym celu

Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Marta Jas-Baran Kancelaria Radcy Prawnego, którym jest:

 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
 • prowadzenie badań i analiz serwisu między innymi pod kątem funkcjonalności, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności poprzez korespondencję e-mail w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

4. Dobrowolność podania Twoich danych osobowych

Podanie Twoich danych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu kontaktu z Tobą, przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego lub wykonania usługi, z której chcesz skorzystać.

Od Kandydatów zbieramy podstawowe dane wskazane w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, takie jak imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a także inne dane osobowe, gdy jest to niezbędne do wypełniania obowiązku pracodawcy nałożonego przepisem prawa. Podanie tych danych przez Kandydatów jest wymogiem ustawowym (w przypadku Kandydatów zatrudnianych w oparciu o umowę o pracę). Konsekwencją niepodania danych jest niemożność nawiązania zatrudnienia.

W przypadku Kandydatów niebędących obywatelami polskimi, możemy zbierać dane z dokumentów poświadczających tożsamość – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w stosunku do odpowiednich organów odpowiedzialnych za politykę imigracyjną.

5. Uprawnienia wobec Marty Jas-Baran Kancelaria Radcy Prawnego w zakresie przetwarzanych danych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Martę Jas-Baran Kancelaria Radcy Prawnego; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Cofnięcie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

8. Udostępnienie Twoich danych innym podmiotom

Marta Jas-Baran Kancelaria Radcy Prawnego może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają w szczególności usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe, audytowe czy kurierskie. Usługodawcy ci, na mocy odpowiednich umów, zobowiązani są jednak do wykorzystywania powierzonych im danych wyłącznie według naszych wytycznych oraz w ściśle określonym przez nas celu. Zobowiązujemy ich również do stosownego zabezpieczenia Twoich danych i zachowania ich w tajemnicy. Marta Jas-Baran Kancelaria Radcy Prawnego może przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. 

9. Okres przechowywania Twoich danych

Marta Jas-Baran Kancelaria Radcy przechowuje Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji danej umowy, usługi czy transakcji. Czas ten każdorazowo jest wskazywany przy każdej z dokonywanych przez Ciebie czynności, które wymagają podania danych osobowych. Twoje dane mogą być przez nas przechowywane także dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 5 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Marta Jas-Baran Kancelaria Radcy zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

10. Zastosowane zabezpieczenia

www.uslugiprawne.wroclaw.pl zaopatrzono w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Chronimy wszelkie ujawnione nam informacje zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

Prawa dostępu do danych osobowych zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie mogły wejść w posiadanie osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Marty Jas-Baran Kancelaria Radcy Prawnego oraz podmiotów powołanych do przetwarzania danych osobowych.

 

II WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

1. Czym jest plik cookie

Dla potrzeb polityki wykorzystywania plików cookies, znaczenie tego słowa jest tożsame ze znaczeniem określonym w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz w przepisach Prawa telekomunikacyjnego.

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników np. na komputerze, smartfonie, pozwalające prawidłowo wyświetlić zawartość oglądanej strony internetowej.

2. Sposób wykorzystania plików cookies

Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości www.uslugiprawne.wroclaw.pl i optymalizacji korzystania z tych stron. Pliki cookies służą również do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć sposób korzystania użytkownika z www.uslugiprawne.wroclaw.pl, co umożliwia ulepszanie ich zawartości.  Pliki cookies wykorzystywane są również w celu utrzymywania sesji użytkownika. 

W ramach www.uslugiprawne.wroclaw.pl stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „stałe” oraz „sesyjne”. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Pliki cookies „sesyjne” są tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania albo opuszczenia strony internetowej albo wyłączenia przeglądarki internetowej.

 • W ramach www.uslugiprawne.wroclaw.pl są stosowane są następujące funkcjonalne rodzaje plików cookies:
 • pliki cookies „safe” umożliwiające zapewnienie bezpieczeństwa,
 • „konieczne” pliki cookies, powalające na korzystanie z usług dostępnych w ramach www.uslugiprawne.wroclaw.pl,
 • „funkcjonalne” pliki cookies, pozwalające na  zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień,
 • „wydajnościowe” pliki cookies, pozwalające na zbieranie informacji o sposobie korzystania z www.uslugiprawne.wroclaw.pl, 
 • „reklamowe” pliki cookies, pozwalające na dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich preferencji.

W szczególności www.uslugiprawne.wroclaw.pl wykorzystuje pliki cookies w następujący sposób:

 • – prezentacja treści – zabezpieczenie przed wyświetlaniem użytkownikowi ponownie tych samych treści,
 • – zabezpieczenie serwisu przed działaniem robotów (programów komputerowych służących do automatycznego badania zawartości serwisu www),
 • – statystyka – budowanie anonimowych statystyk odwiedzin www.uslugiprawne.wroclaw.pl

3. Samodzielna kontrola nad plikami cookies

Użytkownik www.uslugiprawne.wroclaw.pl może wyrazić zgodę na instalację i używanie plików Cookies. Użytkownik może samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą mechanizmów wbudowanych w używane oprogramowanie, służące do przeglądania stron www. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.

4. Sposób usunięcia plików cookies

Sposób usunięcia zależy od używanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej. Informacje o tym, jak usunąć pliki Cookies, dla najbardziej typowych przeglądarek zamieszczone są na następujących stronach internetowych:

 • Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 • Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
 • Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
 • Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Pliki cookies mogą być wykorzystywane także przez partnerów oraz reklamodawców, współpracujących z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe Użytkowników.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej (opcja jest dostępna w większości typowych przeglądarek).

III WYKORZYSTYWANIE SOCIAL PLUGINÓW ORAZ LOGÓW

1. Tak zwane „Social Pluginy” to technologia umożliwiająca Użytkownikowi www.uslugiprawne.wroclaw.pl, ujawnianie pewnych jej zawartości bezpośrednio na stronach internetowych sieci społecznościowych lub kontakt z Martą Jas-Baran Kancelarią Radcy Prawnego za pomocą takich sieci.

Funkcja ta umożliwia Klientowi połączenie z facebook.com, oraz umieszczenie na profilu Klienta, jako załącznika, tematów pobranych ze strony www.uslugiprawne.wroclaw.pl. W celu uzyskania dostępu do pożądanych informacji, po kliknięciu na przycisk łączący z określoną siecią społecznościową, należy się zalogować za pomocą indywidualnych, nie znanych www.uslugiprawne.wroclaw.pl danych dostępu.

www.uslugiprawne.wroclaw.pl nie przenosi i nie udostępnia danych osobowych, które użytkownicy podają na stronie www.uslugiprawne.wroclaw.pl lub które zostały zapisane na Facebooku.

2. Ponadto w trakcie odwiedzin www.uslugiprawne.wroclaw.pl, oprogramowanie działające na serwerze udostępniającym te strony, może gromadzić następujące dane:

 • zapytania HTTP (w tym adresy IP, z których wysyłane są te zapytania oraz informacje jakie zasoby są przeglądane przez użytkownika);
 • informacje o systemie operacyjnym, przeglądarce i inne informacje udostępniane przez komputer użytkownika, zależnie od jego konfiguracji;
 • czas otrzymania zapytania oraz wysłania odpowiedzi.
 • Przechowywane w plikach logów serwera WWW dane mogą zawierać m.in. następujące informacje: publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika),
 • nazwę stacji użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania http,
 • kod odpowiedzi http,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony www.uslugiprawne.wroclaw.pl nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika.

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości www.uslugiprawne.wroclaw.pl, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp. 

3. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania www.uslugiprawne.wroclaw.pl. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią www.uslugiprawne.wroclaw.pl. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

IV PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także ustawie z dnia 16 lipca 200 4. Prawo telekomunikacyjne.