fbpx
}

09:00 - 17:00 h

Godziny otwarcia

POLITYKA PRYWATNOŚCI

WWW.USLUGIPRAWNE.WROCLAW.PL

 

 

Określenie podstawowych założeń.

 

Poniżej przedstawiamy sposoby i okoliczności otrzymywania przez nas informacji o Tobie. Opisujemy też, w jaki sposób wykorzystujemy te dane. Pamiętaj, że są to wyłącznie informacje o możliwych sposobach wykorzystania Twoich danych osobowych, z którymi możesz się spotkać odwiedzając www.uslugiprawne.wroclaw.pl. W każdym z przypadków, otrzymasz dodatkowo jasną informację dotyczącą celu przetwarzania Twoich danych, a w niektórych przypadkach będziemy dodatkowo potrzebowali Twojej wyraźnej zgody. Poprosimy Cię wtedy o wyrażenie takiej zgody, informując czego ona dotyczy oraz jakie prawa Ci w związku z tym przysługują. Przetwarzanie Twoich danych odbywa się zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dotyczy to zarówno krajowych przepisów, jak i tych obowiązujących w ramach Unii Europejskiej.

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Polityka prywatności

 

1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą przetwarzane Twoje dane osobowe, jest radca prawny Marta Jas-Baran, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Marta Jas-Baran Kancelaria Radcy Prawnego, NIP: 8951441191, REGON: 021419381, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Dane kontaktowe w przypadku chęci uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych:

 •  adres e-mail: m.jas@mjbkancelaria.pl
 • telefon: +48 690 66 43 43
 • adres pocztowy: Marta Jas-Baran Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Ostrowskiego 30, lok. 246-247, 53-238 Wrocław.

3. Możliwość wykorzystania danych podanych przez Ciebie w innym celu niż związany z realizacją umowy – Administrator przetwarza dane osobowe przede wszystkim w celu realizacji umowy, ale też w innych celach, wskazanych poniżej:

a) w celu wykonania praw i obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, tj. w szczególności w celu:

 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczy drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
 • przechowywania danych w celu zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa).

b) w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, w szczególności obsługi próśb przekazywanych m.in. poprzez korespondencję e-mail lub telefonicznie w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

c) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest:
prowadzenie badań i analiz serwisu między innymi pod kątem funkcjonalności, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwalnych.

4. Kategorie danych osobowych podlegających przetwarzaniu

Ze względu na charakter świadczonych przez Administratora usług, pobierane dane osobowe mogą się różnić w zależności od rodzaju prowadzonych spraw. W przypadku kontaktujących się z nami osób będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami prawnymi, Administrator przetwarza także udostępnione mu dane pracowników, którzy kontaktują się z nim w związku z wykonywaniem umowy, z zachowaniem zasady minimalizacji – przetwarzane dane ograniczają się do imion, nazwisk, stanowiska służbowego oraz danych kontaktowych (numeru telefonu i adresu e-mail) pracownika.

5. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu nawiązania z Tobą kontaktu i wykonania zleconej usługi.

6. Uprawnienia wobec Marty Jas-Baran Kancelaria Radcy Prawnego w zakresie przetwarzanych danych

Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawa do dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy zauważysz, że podane dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; gdy zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych; gdy zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych; gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy zauważysz, że dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych; gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał, aby zostały usunięte; gdy dane nie będą nam już potrzebne, ale ich przechowywanie będzie uzasadnione w celu ewentualnej obrony lub dochodzenia roszczeń; gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – ograniczenie przetwarzania będzie trwać do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej z Tobą umowy oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz także prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez  nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Cofnięcie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Sprzeciw wobec przetwarzania danych

Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych. Administrator może odmówić zaprzestania przetwarzania danych w ww. celach, jeśli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych i nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności podstaw do ich dalszego przetwarzania.

9. Udostępnienie i powierzenie danych innym podmiotom

Marta Jas-Baran Kancelaria Radcy Prawnego może powierzać dane osobowe podmiotom wspierającym w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają w szczególności usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe, audytowe czy kurierskie. Usługodawcy ci, na mocy odpowiednich umów, zobowiązani są jednak do wykorzystywania powierzonych im danych wyłącznie według naszych wytycznych oraz w ściśle określonym przez nas celu. Administrator zobowiązuje ich również do stosownego zabezpieczenia danych osobowych i zachowania ich w tajemnicy.

Marta Jas-Baran Kancelaria Radcy Prawnego może udostępniać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami, a także w innych celach, jeśli przewidują to obowiązujące przepisy prawa. Powyższe nie ogranicza zobowiązań Administratora wynikających z tajemnicy zawodowej, z której może zostać zwolniony jedynie w określonych przez prawo przypadkach.

10. Okres przechowywania danych

Marta Jas-Baran Kancelaria Radcy przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji danej umowy, usługi czy transakcji. Czas ten każdorazowo jest wskazywany przy każdej z dokonywanych przez Ciebie czynności, które wymagają podania danych osobowych. Dane mogą być przez nas przechowywane także dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 5 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu zapewnienia rozliczalności, Administrator będzie przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

W zakresie danych osobowych pozyskanych bezpośrednio w związku z wykonywaniem zawodu radcy prawnego, Administrator przetwarza dane osobowe przez okres 10 lat, licząc od końca roku, w którym postępowanie zostało zakończone – zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt. 2 lit. c ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r.

11. Zastosowane zabezpieczenia

Administrator chroni wszelkie ujawnione nam informacje zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności, a także z zachowaniem zasad ochrony tajemnicy zawodowej.

Prawa dostępu do danych osobowych zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie mogły wejść w posiadanie osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych osób zatrudnionych przez Marta Jas-Baran Kancelaria Radcy Prawnego oraz podmiotów powołanych do przetwarzania danych osobowych.

Strona internetowa www.uslugiprawne.wroclaw.pl zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod kontrolą Administratora przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją.