fbpx
}

09:00 - 17:00 h

Godziny otwarcia
Zwrot towaru

Reklamacja towaru – ustawa o prawach konsumenta

Dnia 01 stycznia 2023 r. weszły w życie zmiany w Ustawie o prawach konsumenta. Skutkiem wprowadzenia nowych przepisów dla procesu składania reklamacji przez konsumentów jest wyłączenie stosowania przepisów o rękojmi. Nowe przepisy w posługują się nowymi pojęciami.  Zamiast „rękojmia” – mamy „odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową”. W miejsce „wady” pojawia się „niezgodność towaru z umową”. Natomiast „towar” pojawia zamiast kodeksowej „rzeczy”. Należy zauważyć, że przepisy Kodeksu cywilnego będą dalej stosowane w przypadku reklamacji zgłaszanych przez niektórych przedsiębiorców. Zmiany prawa mają zdecydowanie pro konsumencki charakter

Wada istotna a reklamacja towaru.

Na nowo została skonstruowana instytucja odstąpienia od umowy przez konsumenta. Dotyczy to umów sprzedaży zawartych po 1 stycznia 2023 r. Odstąpienie od umowy będzie mogło być zgłoszone przez konsumenta od razu, gdy niezgodność towaru z umową jest istotna. Co więcej, wprowadzono również domniemanie, że reklamowana przez konsumenta niezgodność jest istotna wyjściowo. Tym samym to sprzedawca zmuszony jest wykazać, że jest przeciwnie. Zmiany dotyczą także czasu w jakim to po stronie przedsiębiorcy istnieje obowiązek udowodnienia, że niezgodność istniała w momencie zakupu towaru. Do tej pory ciężar ten ciążył na sprzedawcy przez rok od dnia transakcji, następnie przechodził on na konsumenta. Nowe przepisy powodują, że obowiązek ten istnieje wyłącznie po stronie przedsiębiorcy – przez dwa lata od daty sprzedaży towaru konsumentowi.

Zakup kilku towarów – czy reklamować wszystkie?

Sytuacja sprzedawcy komplikuje się, gdy konsument zakupił kilka towarów, a tylko niektóre z nich są niezgodne z umową. Ustawodawca dopuścił możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy od wszystkich zakupionych towarów, a nie tylko tych wadliwych. Możliwe jest to jeśli nie można (…) rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową. Wydaje się, że taki zapis powodować będzie wiele niejasności w ocenach sprzedawców i kupujących. Reklamacja towaru może być zatem skomplikowana. Należy bowiem przede wszystkim ocenić czy reklamowany towar mógłby zostać zakupiony osobno, w celu jego używania. W takich wypadkach również po stronie sprzedawców rodzi się obowiązek każdorazowej analizy sytuacji i oceny zasadności składanych przez konsumenta reklamacji. 

Reklamacja przy pomocy dobrego prawnika.

Przepisy dotyczące reklamacji towaru są na tyle ważne, że obie strony – zarówno sprzedawcy oraz kupujący muszą znać swoje prawa. Sprzedawcy obarczeni są obowiązkami, które wymagają zmian w schemacie dotychczasowych działań i stosowanych rozwiązań. Konsumenci natomiast zyskują nowe prawa dla egzekwowania swoich poszerzonych uprawnień, względem profesjonalnych sprzedawców. Nowe rozwiązania i definicje prawne, rodzą jednak nowe problemy prawne i interpretacyjne. Zarówno dla sprzedawców jak i kupujących, istotny charakter mają przepisy przejściowe, które określają jak powinna przebiegać reklamacja towaru. FJB Kancelaria od lat specjalizuje się w zagadnieniach prawnych obejmujących procesy reklamacyjne, reprezentując w nich zarówno sprzedawców jak i kupujących. W przypadku problemów zapraszamy do kontaktu i skorzystania z usług FJB Kancelaria – Kancelaria Radców Prawnych Paweł Fijołek, Marta Jas- Baran s.c.

 

aplikant radcowski Mateusz Nowak,