fbpx
}

09:00 - 17:00 h

Godziny otwarcia
Prawo budowlane

Zmiany w procesie budowlanym po dniu 19 września 2020 r. – cz. 2

Zmiany wprowadzone nowelizacją Prawa budowlanego dnia 19 września 2020 r. to przede wszystkim uproszczenie istniejącej procedury, lecz także inne zmiany, w tym nakładające nowe obowiązki na podmioty uczestniczące w procesie budowlanym.

Zmieniony katalog robót wymagających zgłoszenia i pozwolenia

 

 Najszerszymi zmianami objęto katalogi robót budowlanych wymagających zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę. Przede wszystkim mamy tu wyłączenia istniejących dotychczas obowiązków – obiekty małej architektury, bez względu na ich umiejscowienie, nie wymagają już obecnie ani uzyskania pozwolenia na budowę, ani dokonania zgłoszenia. Dotychczas z takiego wyłączenia nie korzystały obiekty umiejscowione w miejscach publicznych. Zniesiono także wymóg uzyskania pozwolenia na budowę i zgłoszenia budowy popularnych urządzeń, które ze swojej specyfiki spełniały ustawową definicję budowli – takich jak biletomaty, bankomaty czy automaty do odbioru przesyłek – jeśli ich wysokość nie przekracza 3 m. Pojawiły się też jednak drobniejsze zmiany, dostosowujące przepisy do praktyki, dotyczące np. budowy pomostów (ustawodawca zrezygnował z opisu funkcji pomostu, który dotychczas miał wpływ na konieczność dokonania zgłoszenia), czy niewielkich oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę (dotychczas z wyłączenia korzystały jedynie oczyszczalnie „przydomowe”). Także w tym katalogu pojawiły się zmiany wprowadzające nowe obowiązki – od dnia 19 września 2020 r. zgłoszenia wymaga wykonanie podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych; dotychczas istniały wątpliwości co do dokonywania takiego zgłoszenia, ponieważ przepisy nie były w tym zakresie precyzyjne.

 

Zmiana sposobu użytkowania budowli

 

Nowym obowiązkiem użytkowników obiektów budowlanych stanie się z kolei uzyskanie ekspertyzy rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu. Taka ekspertyza będzie musiała zostać załączona do zgłoszenia sposobu użytkowania budynku składanego stosownemu organowi. Rozwiązanie to ma zapewnić bezpieczeństwo przede wszystkim w przypadku zmiany obiektu mieszkalnego w gospodarczy o nietypowym charakterze – decyzja ustawodawcy w tym zakresie prawdopodobnie została podyktowana wynikiem licznych kontroli przeciwpożarowych w tzw. escape roomach na przestrzeni ostatnich dwóch lat.

 

Usprawnienie procesu dostarczania mediów

 

Nowe przepisy wprowadzają też nowe obowiązki dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w postaci wprowadzenia sztywnego terminu na wydanie warunków przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej. Termin ten wyniesie odpowiednio 14 dni dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz 30 dni dla pozostałych inwestycji, a niedotrzymanie go będzie się wiązało z naliczeniem kary dla przedsiębiorstwa. Wydane w ten sposób warunki przyłączenia ważne będą 2 lata. Nowy obowiązek w tym zakresie obciąży także projektantów, którzy będą mieli obowiązek sprawdzić, czy  przyłączane budynki mieszkalne jedno- i wielorodzinne można będzie podłączyć do istniejącej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

 

Wprowadzone ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. zmiany, które weszły w życie we wrześniu, w założeniu mają nie tylko przyspieszyć procesy budowlane, ale też zmniejszyć ich formalizm i pozwolić na korzystanie z wyłączeń jak największej liczbie podmiotów. Zasadność tego typu zmian i ich rzeczywistą wartość dla polskiej branży budowlanej pokaże jednak dopiero praktyka. Kancelaria Radcy Prawnego Marta Jas-Baran z siedzibą we Wrocławiu zajmuje się wsparciem przedsiębiorców budowlanych, między innymi w zakresie interpretacji przepisów dotyczących wszelkich etapów budowy jak i kwestii, które mogą się pojawiać na późniejszym czasie – jeśli potrzebujesz wsparcia w dostosowaniu swoich procesów do zmian, zapraszamy do kontaktu.