fbpx
}

09:00 - 17:00 h

Godziny otwarcia
Trybunał praw człowieka

Wygrana sprawa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu

Informujemy, iż Klient naszej Kancelarii, reprezentowany przez r.pr. Martę Jas-Baran, wygrał w 07.2020 r. sprawę przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Sprawa została zainicjowana skargą złożoną do Trybunału na podstawie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności i dotyczyła niesprawiedliwego obciążenia naszego Klienta kosztami sądowymi przez Skarb Państwa w postępowaniu o odszkodowanie za uwłaczające godności człowieka warunki pobytu  w ośrodku zamkniętym. Trybunał jednomyślnie uznał, iż nastąpiło naruszenie art. 6 Konwencji tj. prawo do rzetelnego procesu sądowego. Trybunał uznał zatem, że orzeczenie sądu krajowego stanowiło ograniczenie, które naruszało samą istotę prawa dostępu wnioskodawcy do sądu.

Mając zatem na uwadze, że Trybunał stwierdził, że nastąpiło naruszenie postanowień konwencji, przyznał naszemu Klientowi zadośćuczynienie oraz zwrot kosztów i wydatków poniesionych w postępowaniu przed tym Trybunałem.

Informujemy jednocześnie, iż r.pr. Marta Jas-Baran jest wpisana na listę radców prawnych występujących w charakterze pełnomocników przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Nasza Kancelaria oferuje skuteczną pomoc prawną wszystkim osobom, które doznały naruszenia praw gwarantowanych przez Europejską Konwencję Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a które zamierzają skorzystać z możliwości złożenia skargi indywidualnej do Trybunału w Strasburgu.