fbpx
}

09:00 - 17:00 h

Godziny otwarcia
Tarcza finansowa

Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju – co zrobić, by uniknąć konieczności zwrotu całej subwencji?

W dobie pandemii nieocenioną pomocą dla wielu firm okazały się być subwencje z Polskiego Funduszu Rozwoju, przyznawane małym i średnim przedsiębiorstwom. Głównym celem programu jest pomoc przedsiębiorcom w utrzymaniu płynności i stabilności finansowej, poprzez udostępnianie im finansowania na preferencyjnych warunkach.

Warunki umorzenia subwencji

Nie każdy przedsiębiorca zdaje sobie jednak sprawę, że wydatkowanie środków z PFR jest obwarowane szeregiem regulacji, zawartych w umowie subwencji finansowej oraz regulaminie. Chodzi tu nie tylko o przeznaczenie środków na określone cele związane z funkcjonowaniem firmy (czyli przede wszystkim pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników, zakupu towarów i materiałów, kosztów usług i najmu, należności o charakterze publicznoprawnym etc.), ale także o dopełnienie obowiązków związanych z rozliczeniem otrzymanych środków i udowodnienie, że spełniło się wymagane przepisami warunki pozwalające na umorzenie części kwot. Tylko spełnienie wszystkich wymaganych warunków pozwoli na zmniejszenie należności przedsiębiorcy o nawet 75% otrzymanych środków – 25% za kontynuowanie działalności, 25% za utrzymanie stanu zatrudnienia oraz kolejne 25% w przypadku wystąpienia strat na sprzedaży.

Co jeszcze należy zrobić?

Jednym z warunków skorzystania z opcji umorzenia części należności jest także spełnienie formalnych obowiązków nałożonych na przedsiębiorcę w umowie subwencji finansowej. Chodzi w pierwszej kolejności o złożenie do dnia 31 grudnia 2020 r. stosownych oświadczeń do banku, za pośrednictwem którego wypłacone zostało świadczenie. Dokładną informację o treści oświadczeń banki zamieszczają na swoich stronach internetowych, niezbędne są jednak:

  1. dokumenty potwierdzające uprawnienie osoby, która złożyła wniosek o subwencję i zawarła umowę w tym zakresie do wykonania tych czynności w imieniu przedsiębiorcy (czyli pełnomocnictwo, wyciąg z KRS lub CEIDG); należy pamiętać, że dokumenty te muszą potwierdzać uprawnienie tej osoby do działania już w dniu złożenia wniosku o udzielenie subwencji; zaznacza się także, że w przypadku spółki cywilnej złożenie takiego wniosku i zawarcie umowy przekracza zwykły zarząd i wymaga zgody wszystkich wspólników.
  2. oświadczenie przedsiębiorstwa o potwierdzeniu i akceptacji treści i należytego zawarcia umowy subwencji finansowej (oświadczenie to powinno być podpisane za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi przez osoby upoważnione zgodnie z punktem 1).
    Niezależnie od powyższego, w terminie 10 dni roboczych od upływu 12 miesięcy od dnia wypłaty subwencji, przedsiębiorca zobowiązany jest także do złożenia oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej.

Dla przedsiębiorców korzystających z pomocy państwa w dobie pandemii niezwykle ważne jest zadbanie o to, by wszystkie formalności zostały dopełnione w terminie. Jakiekolwiek formalne niedopatrzenie może zakończyć się koniecznością zwrotu całości świadczenia – nawet w przypadku spełnienia wszystkich innych warunków pozwalających na umorzenie 75% pobranych kwot. Jeśli Twoja firma skorzystała z ww. świadczeń i chcesz mieć pewność, że dopełnisz w terminie wszystkich formalności, nasza Kancelaria służy profesjonalną pomocą i doradztwem w tym zakresie.