fbpx
}

09:00 - 17:00 h

Godziny otwarcia
modern building against sky

Strona postępowania budowlanego

Zredefiniowanie pojęcia obszaru oddziaływania w Prawie Budowlanym wpłynęło w większości przypadków niekorzystnie na możliwości ochrony własnych interesów, w sytuacji gdy w bliskim sąsiedztwie może powstać obiekt budowlany, którego istnienie wpływa negatywnie nie tylko na warunki zabudowy, ale także zagospodarowania i egzystencji

Kto jest stroną postępowania o wydanie pozwolenia na budowę w nowym brzmieniu Prawa Budowlanego?

Definicja przyjęta w Prawie Budowlanym pozostawia szerokie pole do jej zawężającej interpretacji. Obecnie w postępowaniach budowlanych mamy niejednokrotnie do czynienia z sytuacjami, w których właściciele działek graniczących bezpośrednio z nieruchomością inwestycyjną nie są uznawani przez organ administracji publicznej za stronę postępowania. Zdarza się, że podejmowane działania prawne mające na celu doprowadzenie do włączenia danej osoby w grono stron postępowania budowlanego nie odnoszą zamierzonego rezultatu z powodu nieugiętej postawy organów, będącej wynikiem  interpretacji przepisów. Rodzi to liczne problemy budowlane i pozwala na realizacje inwestycji, które za czasów obowiązywania poprzedniej regulacji byłyby w wysokiej mierze niemożliwe do zrealizowania.

Pozwolenie na budowę strony postępowania

W obecnej rzeczywistości budowlanej sądy administracyjne zaczęły jednak wyznaczać inną drogę interpretacyjną. Sądy stosują bowiem wykładnię obszaru oddziaływania obiektu na podstawie ogólnych zasada Prawa Budowlanego. Warto przywołać w tym miejscu wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie o sygn. VII SA/Wa 2204/20, zgodnie z którym pojęcie obszaru oddziaływania obiektu należy interpretować mając na uwadze poszanowanie uzasadnionych interesów osób trzecich, co dotyczy przede wszystkim właścicieli (użytkowników) nieruchomości znajdujących się w szeroko rozumianym sąsiedztwie inwestycji. Zdaniem sądu istotnym elementem prawa sąsiedzkiego jest zapewnienie możliwości ochrony prawa własności zagrożonego następstwami wykonywania prawa własności przez właściciela innej nieruchomości.  Orzecznictwo sądów administracyjnych w opozycji do literalnego brzmienia przepisu przyjmowanego przez organy administracji publicznej, pozwala na zachowanie swoistej racjonalności w postępowaniach budowlanych.  Ustalenie stron w postępowaniu o pozwolenie na budowę zawiera element potencjalności,  w praktyce sądowej podnosi się bowiem, że o ile występuje możliwość spowodowania szkodliwego oddziaływania inwestycji na otoczenie ze względu na indywidualne cechy projektowanego obiektu, czy zagospodarowanie terenu otaczającego działkę inwestora, to podmiot legitymujący się tytułem prawnym do działki, położonej na tak wyznaczonym obszarze oddziaływania obiektu, jest stroną w postępowaniu w sprawie o pozwolenie na budowę.

Obszar oddziaływania obiektu

Wśród najnowszych orzeczeń sądów administracyjnych znajdziemy również poglądy, które bronią litery prawa budowlanego. Tym samym każdy przypadek należy oceniać indywidualnie, w czym pomocna okazać może się profesjonalna pomoc prawnika. Przedstawienie możliwej interpretacji przepisów przez fachowego pełnomocnika może przekonać organ administracyjny lub sąd o zasadności udziału w postępowaniu budowlanym.

Jeżeli w Państwa sąsiedztwie planowana jest problematyczna inwestycja lub nie zostali Państwo uznani za stronę postępowania budowlanego, prawnicy z Kancelarii Radcy Prawnego Marty-Jas Baran postarają się pomóc w rozwiązaniu wszelkich problemów w przedmiotowych kwestiach.

 

Jakub Mrozowski

Referent Prawny w Kancelarii Radcy Prawnego Marty Jas-Baran