fbpx
}

09:00 - 17:00 h

Godziny otwarcia
KRD

Odpowiedzialność wierzyciela za niedopełnienie obowiązków związanych z wpisem do biura informacji gospodarczej

Krajowy Rejestr Długów (KRD) jest jednym z najpopularniejszych biur informacji gospodarczej, zajmujących się gromadzeniem danych dotyczących dłużników nieregulujących swoich zobowiązań w terminie.

Wpisem do rejestru może zostać objęty zarówno przedsiębiorca, jak i konsument.. Działalność biur informacji gospodarczej reguluje ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, które nie tylko opisuje zasady gromadzenia przez nie informacji, ale też nakłada obowiązki zarówno na samo biuro, jak i na zgłaszających do niego długi wierzycieli.

Prawo do wpisania dłużnika na listę KRD przysługuje wyłącznie przedsiębiorcy. Możliwość dokonania wpisu do KRD jest zależna od czasu opóźnienia w płatności oraz wysokości długu – roszczenie musi być wymagalne od co najmniej 60 dni, natomiast jego kwota musi wynosić minimum 200 zł w przypadku długu konsumenta i 500 zł co do długu przedsiębiorcy. Ponadto przedsiębiorca musi wysłać dłużnikowi wezwanie do zapłaty i dopiero w przypadku jego bezskuteczności może skorzystać z uprawnienia do dokonania zgłoszenia do biura informacji gospodarczej.

Wpis do KRD wiąże się z wieloma niedogodnościami dla dłużnika, ponieważ może on mieć problemy  ze skorzystaniem z usług instytucji finansowych (np. uzyskaniem kredytu lub pożyczki) lub nawet z nawiązaniem współpracy gospodarczej w ramach prowadzonej przez siebie działalności, z uwagi na opinię niesumiennego partnera biznesowego.

Co jednak w sytuacji, kiedy spłaciliśmy dług, a przedsiębiorca dokonujący wpisu nie  zgłosił tego do KRD? Przede wszystkim musimy zauważyć, że zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, wierzyciel po wywiązaniu się dłużnika ze zobowiązania (lub po innym rodzaju wygaśnięcia długu) ma obowiązek przekazania informacji o tym fakcie do właściwego biura informacji gospodarczej. Wierzyciel ma obowiązek zrobić to w terminie 14 dni od częściowego lub całkowitego wykonania zobowiązania albo jego wygaśnięcia. . Przekazanie informacji do właściwego biura informacji gospodarczej powinno skutkować usunięciem długu z rejestru.

Niepodjęcie przez wierzyciela działań mających na celu usunięcie wpisu do rejestru stanowi naruszenie przepisów i może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą wobec byłego dłużnika na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego lub ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zgodnie z przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przekazywanie do biura informacji gospodarczej  informacji o długu niespełniającym wymogów wpisu, o długu nieistniejącym albo nieprzekazanie informacji o wywiązaniu się ze zobowiązania przez dłużnika stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, za popełnienie którego poszkodowany dłużnik może domagać się odszkodowania. Z tej ścieżki dochodzenia odszkodowania mogą skorzystać jednak tylko przedsiębiorcy. Natomiast zarówno w przypadku przedsiębiorców jak i konsumentów wpisanych do KRD, uzyskanie odszkodowania za szkody możliwe jest na podstawie zasad ogólnych wskazanych w przepisach o czynach niedozwolonych z Kodeksu cywilnego. Warunkiem niezbędnym do skutecznego uzyskania odszkodowania jest wykazanie przez dłużnika przed sądem doznania szkody z powodu niewykreślenia w terminie wpisu do KRD.

Ponadto figurowanie w KRD bez żadnych podstaw faktycznych stanowi oczywiste naruszenie dóbr osobistych przedsiębiorcy lub konsumenta, bowiem mogą oni zostać niesłusznie uznani za nierzetelnych, a co za tym idzie dojdzie do naruszenia ich godności, narażenia na nieuzasadniony stres, przykrości i rozczarowania. Zgodnie z orzeczeniami sądów, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego istnieje możliwość uzyskania zadośćuczynienia od nieuczciwego wierzyciela.

Jeżeli chcesz sprawdzić na jakiej podstawie możesz domagać się odszkodowania i zadośćuczynienia w związku z bezprawnym wpisem do KRD albo czy taka możliwość istnieje, Kancelaria Radcy Prawnego Marty Jas-Baran z siedzibą we Wrocławiu chętnie pomoże w rozwiązaniu wszelkich problemów w tym zakresie.