fbpx
}

09:00 - 17:00 h

Godziny otwarcia
Podatek CIT

Co zrobić aby uniknąć podwójnego opodatkowania w spółce komandytowej?

Nowe obowiązki podatkowe

Rok 2021 jawi się dla przedsiębiorców działających w spółkach komandytowych w wyjątkowo ciemnych barwach. Obecnie spółki osobowe nie podlegają opodatkowaniu, jednak zgodnie z przyjętą nowelizacją ustaw o podatku PIT i CIT w krąg podmiotów obowiązanych do uiszczania podatku od osób prawnych, od 1 maja 2021 r. zostaną zaliczone:

  • Spółki jawne (w przypadku nieujawnienia wspólników)
  • Spółki likwidowane, jeśli wskutek likwidacji wydają majątek rzeczowy swoim wspólnikom
  • Spółki komandytowe

Ministerstwo Finansów przekonuje, że przyjęte zmiany mają uszczelnić system podatkowy oraz wspierać uczciwych i mniejszych przedsiębiorców, a przeciwdziałać przedsiębiorcom nieuczciwym i stosującym ofensywną politykę podatkową.

Co jednak z ryzykiem podwójnego opodatkowania dochodu spółki i jej wspólników? Nowelizacja zakłada, że komplementariusz spółki komandytowej będzie mógł odliczyć od swojego PITu podatek dochodowy zapłacony przez spółkę, w związku z czym nie będzie on w praktyce podwójnie opodatkowany.

Inaczej sprawy się mają co do komandytariusza – założenia nowych regulacji wskazują, że komandytariusz nie będzie musiał płacić podatku od 50 % przychodów, jednak nie więcej niż 60 tys. zł z jednej spółki, pod warunkiem że spełni następujące wymagania:

 

  • Nie może posiadać bezpośrednio lub pośrednio ponad 5% udziałów w spółce posiadającej osobowość prawną lub w spółce kapitałowej w organizacji będącej komplementariuszem w tej spółce komandytowej
  • Nie może być członkiem zarządu komplementariusza spółki komandytowej
  • Nie może być podmiotem powiązanym ze wspólnikiem lub członkiem zarządu

Zgodnie ze stanowiskiem ekspertów projektowane przepisy są tak skonstruowane, że w praktyce spełnienie przez komandytariusza wskazanych wymagań będzie możliwe w niewielu przypadkach.  Oznacza to, że w znacznej większości spółek komandytowych dojdzie do sytuacji podwójnego opodatkowania.

W Polsce wiele spółek komandytowych funkcjonuje na zasadzie hybrydy spółki komandytowej i spółki z o.o., w której to spółka z o.o. jest jedynym komplementariuszem obowiązanym do reprezentowania spółki oraz odpowiadania całym majątkiem za jej zobowiązania. Ministerstwo Finansów uznało, że tego typu struktura kamufluje rzeczywistą działalność przedsiębiorcy i niczym się w praktyce nie rożni od spółki z o.o. Takie stanowisko władz dalsze prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki komandytowej może wiązać się nie tylko z ryzykiem podwójnego opodatkowania ale także interpretowaniem przepisów podatkowych przez organy administracji na niekorzyść przedsiębiorców.

Czas na zmiany !

 

Wprowadzone zmiany zmuszają przedsiębiorców do poszukiwania rozwiązań mających na celu uniknięcie sytuacji, w której doszłoby do podwójnego opodatkowania. W obecnej sytuacji jednym wyjściem wydaje się być przekształcenie lub zakończenie działalności spółki. Przekształcenie dotychczasowej spółki komandytowej w innego rodzaju spółkę, w świetle wprowadzonych zmian niesie za sobą ryzyko uznania tej czynności przez organy podatkowe za optymalizację podatkową, obejście przepisów prawa podatkowego lub podleganie schematom podatkowym, co wiąże się z ryzykiem odpowiedzialności za naruszenia przepisów podatkowych. O wiele bezpieczniejszym rozwiązaniem jest likwidacja albo rozwiązanie spółki komandytowej.

Likwidacja spółki komandytowej, jest to sformalizowana procedura prawna mająca na celu zakończenie bieżących interesów spółki, spłatę zobowiązań, upłynnienie oraz podział jej majątku pomiędzy wspólników. Zgodnie z obowiązującymi przepisami likwidatorami spółki są komplementariusze, na których ciąży szereg obowiązków związanych z podjęciem licznych nakładów finansowych i czasowych. Rozpoczęcie procesu likwidacji wiąże się z koniecznością zgłoszenia rozpoczęcia likwidacji do Sądu Rejestrowego, zachowania wielu formalności podatkowych takich jak przeprowadzenie bilansu likwidacyjnego, regulowanie wszelkich należności publicznoprawnych wynikających z prowadzonej w spółce działalności gospodarczej. Z chwila dokonania wykreślenia przez sąd spółki następuje rozwiązanie spółki komandytowej.

O wiele prostszym i bardziej optymalnym rozwiązaniem problemu jest rozwiązanie spółki komandytowej. Przede wszystkim ten proces jest o wiele tańszy, krótszy i wiąże się z relatywnie z mniejszą ilością formalności jakich należy dotrzymać. Z rozwiązaniem spółki wiąże się konieczność zaspokojenia jej wierzycieli, jednak w przeciwieństwie do procesu likwidacji, wspólnicy mogą dokonać spłaty zobowiązań w uzgodniony miedzy sobą sposób. Spłata wierzycieli jest dopuszczalna nawet po wykreśleniu spółki komandytowej z KRS, w takiej sytuacji wystarczy, że wspólnicy określą, który z nich ponosi odpowiedzialność za długi przedsiębiorstwa związane z utrzymującą się odpowiedzialnością byłego komplementariusza. Zakończenie bytu spółki następuje z chwilą jej wykreślenia przez sąd z rejestru.

Jeżeli chcesz uniknąć strat związanych z wejściem w życie nowych regulacji i planujesz zakończyć działalność spółki komandytowej, Kancelaria Radcy Prawnego Marty-Jas Baran chętnie pomoże w rozwiązaniu wszelkich problemów w tym zakresie.