fbpx
}

09:00 - 17:00 h

Godziny otwarcia
Prawo pobytu

Sukces w walce o prawo cudzoziemców do stwierdzenia bezczynności urzędów

W ostatnich miesiącach wśród cudzoziemców starających się o legalizację swojego pobytu i pracy na terytorium RP pojawiło się wiele obaw, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wojewódzki sąd administracyjny we Wrocławiu uznał prawo cudzoziemców do walki z bezczynnością i przewlekłym działaniem urzędów!

          Ustawa ta, wbrew swojej nazwie groziła bowiem pojawieniem się kolejnych znacznych utrudnień dla cudzoziemców, którzy muszą zmagać się z długą i przewlekłą procedurą w Urzędach Wojewódzkich, w tym przede wszystkim w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Niektóre zapisy tej Ustawy miały na celu odebrać możliwość korzystania cudzoziemcom z instytucji skargi na bezczynność/przewlekłość organu oraz uzyskiwania w jej ramach należnej sumy pieniężnej.  Na szczęście w sprawach naszych klientów, udało nam się skutecznie przekonać Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, że nie można pozbawiać cudzoziemców należnego im prawa do terminowo realizowanej  procedury legalizacji ich pobytu i pracy. Wciąż istnieje zatem możliwość przyśpieszenia całej procedury i otrzymania należnego odszkodowania przez naszych klientów!

Jakie rozwiązanie próbowano „przemycić” w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy?

          We wspomnianej ustawie, w jej art. 100c próbowano przeforsować rozwiązanie niestosowania biegu terminów i zawieszenie już biegnących, w okresie do dnia 31 grudnia 2022 r. w sprawach prowadzonych przez wojewodę postępowań w zakresie udzielenia cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego Europejskiego oraz zmian i cofnięcia tych zezwoleń oraz wyłączający w tym okresie stosowanie przepisów o bezczynności organu i wymierzania w związku z nią grzywny. Co miałoby to oznaczać w praktyce? Otóż, to rozwiązanie miało de facto sankcjonować przewlekłe realizowanie procedury w ciągnących się niejednokrotnie latami postępowaniach legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców. Pretekstem dla przyznania Urzędom prawa ochrony przed  konsekwencjami przewlekłości i bezczynności miała być wojna rozpoczęta 24 lutego 2022 r. agresją Rosji na Ukrainę.

Jakie zagrożenie niosą ze sobą przepisy ustawy?

     Wskazywany przepis stanowił ogromne niebezpieczeństwo całkowitego paraliżu i tak niewydolnego już systemu wydawania decyzji legalizujących pobyt i pracę cudzoziemców. Co więcej, w swym założeniu odebrać on miał również instrumenty walki z przewlekłością w urzędach, bowiem uniemożliwiał wywieranie na nie nacisku, przez takie, jak nasza kancelarie prawne, wyspecjalizowane w przyśpieszaniu procedury i pomocy cudzoziemcom w jak najszybszym załatwieniu ich spraw. Cudzoziemcom chciano zatem czasowo odebrać możliwość składania skarg na przewlekłość i bezczynność postępowania.

Brak przyzwolenia wrocławskiego wojewódzkiego sądu administracyjnego dla przewlekłości działania urzędów.

       Nasza kancelaria od początku nie godziła się takie traktowanie cudzoziemców. W naszej opinii nie można wykorzystywać tragicznych wydarzeń za naszą wschodnią granicą jako pretekstu dla usprawiedliwiania nadmiernej długotrwałości załatwiania spraw. Działania takie są zupełnie nieuzasadnione, a sprawne urzędy są niezbędne szczególnie w dobie zwiększonego napływu uciekających do naszego kraju przed wojną Ukraińców. Co więcej, na skutek analizy ustawy i obowiązującego prawa, zyskaliśmy również przekonanie, że racja stoi po naszej stronie nie tylko z typowo ludzkiego punktu widzenia, ale także ze względu na argumentacje prawną, którą zamierzaliśmy zaprezentować w Urzędzie i Sądzie. Właśnie z takim przeświadczeniem złożyliśmy w imieniu naszych Klientów skargi na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę Dolnośląskiego postępowań z wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na terytorium RP i pomimo wniosków Wojewody o ich oddalenie, finalnie Wojewódzki Sąd Administracyjny już po wejściu w życie ustawy O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przychylił się do naszych racji. W wyrokach kończących te postępowania Wrocławski Sąd stwierdził, iż przychyla się do naszego stanowiska, że wiążącym dla organu terminem na załatwienie sprawy legalizacji pobytu naszego Klienta, jest ten wynikający z art. 112a ustawy o cudzoziemcach, tj. termin 60 dni. Uzasadniając swoją decyzję Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uznał, iż ściśle określony w art. 1 ust. 1 i 2 zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz brak w tym zakresie zmian w ustawach o cudzoziemcach oraz Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, powodują, że przepisy tejże ustawy nie mają zastosowania w postępowaniach toczących się przed Wojewodą Dolnośląskim w tego typu sprawach.  Sąd nie zgodził się zatem na przewlekłe stosowanie procedur i bezczynność urzędów, uznając również prawo cudzoziemców do uzyskania rekompensaty, na dotychczas obowiązujących zasadach.

Cudzoziemcu zgłoś się do nas. nie pozwól urzędowi na bezczynność w twojej sprawie.

       Nasza kancelaria posiada zatem unikatowy sposób działania, gwarantujący pomoc naszym Klientom w przyśpieszaniu ich spraw przed urzędami wojewódzkimi, którego skuteczność została potwierdzona przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu. Jesteśmy w stanie przyśpieszyć postępowanie legalizujące pobyt, pomimo wejścia w życie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Zapraszamy do kontaktu.

aplikant radcowski Mateusz Nowak,

pracownik Paweł Fijołek, Marta Jas-Baran s.c. Kancelaria Radców Prawnych.